Hemsida | Introduktion | Om medlemskap | Frågor och svar | Medlemssidor | Från arkiven | Kontakta oss
 
Glimt fra Ordenens historie (norsk)  

Capital R osenkors-Orden har ingen kontinuerlig historia som yttre organisation betraktat. Rosenkors-Orden A.M.O.R.C. grundades 1915 i New York, efter att Harvey Spencer Lewis hade mottagit Rosenkors-Ordens undervisningsmaterial från Frankrike. Orden har existerat i många olika former och under olika förhållanden under tidens lopp, och den kommer fortsättningsvis också att vara dynamisk. Det är kunskapstraditionen som är bevarad genom historien. Rosenkors-Orden blev först känd för allmänheten i början av 1600-talet genom utgivandet av skrifterna "Fama Fraternitatis" (1614) och "Confessio Fraternitatis" (1615) i Tyskland. Den Skandinaviska Storlogen är i besittning av originaltryck från 1615 av dessa två skrifter, vars upphovsmän är anonyma.

De gamla mysterieskolorna

Den esoteriska visdomen som finns i Rosenkorsfilosofin, spåras traditionellt tillbaka till mysterieskolorna i det gamla Egypten och Babylonien. Ordet "esoterisk" kommer från det grekiska esoterikos, som betyder ett vetande förbehållet en krets av utvalda människor, det vill säga de invigda. "Mysterier" kommer från det grekiska mysteria, som betyder att hålla hemlig. Från de stora kulturerna i Egypten och Babylonien kan vi följa kunskapens utbredning till antikens Grekland, Mellanöstern, Romarriket och in i medeltidens Europa. Den esoteriska visdomen kom till uttryck i flera slags tros- och tankeriktningar. Under renässansen skapade Rosenkors-Orden (eller rosenkreuzarna som det hette den gången) en syntes av de olika riktningarna. Ett enhetligt system utarbetades med element från gnostisk kristendom, antikens filosofi och mysteriekulter, judisk mystik (kabbala) och alkemi. Undervisningen upprättades i grader som de studerande genomgick. Varje grad innehöll också bestämda övningar för utveckling av psykiska förmågor. Vill du se närmare på Rosenkorsfilosofins rötter, kan du klicka på följande rubriker:

Rosenkors-manifesten

Fama FraterniratisRosenkors-Orden blev offentligt känd då "Fama Fraternitatis" utgavs 1614 i Tyskland. Året efter kom "Confessio Fraternitatis", en fördjupning av innehållet i det första manifestet. För den vanlige läsaren ger dessa skrifter information om Rosenkors-Ordens grundande, dess ideal och filosofi. Men manifesten har också ett esoteriskt innehåll, tillgängligt endast för dem med insikt i alkemiskt och kabbalistiskt kodspråk: Fama Fraternitatis beskriver de olika stadierna i processen fram mot andlig upplysning. Manifesten utkom i många upplagor på flera olika språk och skapade stor debatt bland intellektuella över hela Europa. I Fama Fraternitatis blir alla läsare uppmanade att "bekantgöra sina tankar", och Rosenkors-Orden skulle därefter ta kontakt.

I flera länder utgavs pamfletter och böcker för och mot Rosenkors-Orden. Den mest kända av dessa är Johann Valentin Andreaes "Christian Rosenkreuz Alkemiska Bröllop" från 1616, som i ett alkemiskt symbolspråk beskriver vägen till andlig upplysning. crcDetta har fått senare historiker att tro att Rosenkors-Orden blev grundad av en person vid namn Christian Rosenkreuz, men detta namnet förekommer inte i de två Rosenkors-manifesten. Där används bara initialerna C.R.C. och R.C. när "huvudpersonen" omtalas. Om man ersätter dessa initialer med "Christian Rosenkreuz", går det esoteriska innhållet förlorat.

Rosenkors-Orden förblev dold för allmänheten, och många försökte förgäves få kontakt med det hemliga ordenssällskapet. Rosenkorsfilosofin blev offentligt känd genom böcker av engelsmannen Robert Fludd och tysken Michael Maier.

Under 1600-talet fanns aktiva Rosenkorsloger både i England och i många städer på kontinenten, bland annat i Holland, Tyskland, Frankrike och Italien. Under samma tidsperiod spred sig häxjakterna med våldsam styrka, och 1618 startade trettioåriga kriget som lade stora delar av Europa i ruiner. Rosenkors-Orden var tvungen att fortsätta verka i det fördolda.

Kända personer inom Rosenkorstraditionen

Av kända personer som stod i nära kontakt med Rosenkors-Orden på 1600-talet, kan vi nämna Francis Bacon, René Descartes, Jacob Böhme, Gottfried Wilhelm Leibniz, och Sir Isaac Newton.

Upplysningstiden och 1800-talet

Omkring 1690 fördes Rosenkors-Orden av kolonister till den nya världen. Benjamin Franklin och Thomas Jefferson hade nära kontakt med Rosenkorsfilosofer och den amerikanska "Declaration of Independence" från 1776 bygger på många av Ordens principer.

I Tyskland blev boken "Geheime Figuren der Rosenkreuzer aus dem 16. und 17. Jahrhundert" tryckt 1785-88 och från mitten av 1700-talet var ett mysterieförbund som kallade sig "Orden der Gold- und Rosenkreuzer", mycket aktiv. I flera europeiska länder uppstod nära förbindelser mellan Rosenkors-Orden och 1700-talets frimureri. Höggradsystemet hos många frimurare bär tydlig prägel av Rosenkorsfilosofin. I "Den skotska ritualen" bland annat, namnges bäraren av 18:e graden "Knight Rose Croix" (franska: Chevalier Rose-Croix, tyska: Ritter vom Rosenkreuz). Många högtstående frimurare på 1700-talet och 1800-talet var samtidigt högt invigda rosenkreuzare. Bland dem kan nämnas greven av Saint-Germain, greven av Cagliostro, den svenska vetenskapsmannen och mystikern Emanuel Swedenborg, fransmännen Martines de Pasqually, Louis-Claude de Saint-Martin samt den kände mystikern Papus (Gérard Encausse). Även det tyska universalgeniet Johann Wolfgang Goethe var frimurare och hade samtidigt kunskap om rosenkreuzarna som han bevarat till eftervärlden i sin dikt "Geheimnisse".

Rosenkors-Orden i modern tid

Harvey Spencer LewisI början av vårt århundrade fick Harvey Spencer Lewis (1883 - 1939) tillåtelse av det gamla ordenssällskapet i Europa att starta en gren av Rosenkors-Orden i Amerika. Tidigare måste en sökare motta undervisningen muntligt vid Ordens möten. H. S. Lewis bearbetade materialet och skapade på 20-talet en pedagogiskt uppbygd brevkurs som kunde sändas hem till varje medlem. Detta system blev i början fördömt av andra ordenssällskap, men i dag förmedlar många mysterieskolor undervisningen på liknande sätt.

Efter två världskrig var ordenssällskapen i Europa drabbade av förfall. Orsaken till detta var först och främst att nazisterna drev en hänsynslös förföljelse av alla sådana organisationer, och viktiga nyckelpersoner blev torterade och avrättade. Tänker man på vilka krafter som kom till uttryck under nazismen, blir det förståeligt varför kampen mot Ljusets väktare blev så högt prioriterat. A.M.O.R.C. i USA hjälpte till att bygga upp Rosenkors-Orden i Europa efter andra världskriget, och A.M.O.R.C. expanderade också snabbt i andra världsdelar.

A.M.O.R.C. i dag

RoseI dag arbetar Rosenkors-Orden A.M.O.R.C. som en kulturell broderskapsorganisation som förmedlar undervisning utan ekonomiska eller politiska förtecken. Den är ingen sekt. Organisationen består av kvinnor och män från mer än hundra länder över hela världen. Inom Rosenkorstraditionen har kvinnor och män alltid varit likställda. Ändå har man bevarat den traditionella beteckningen "broderskap", en beteckning som illustrerar att vi möts som jämlika personligheter på väg mot ett gemensamt mål. Våra medlemmar representerar alla raser, trosriktningar, kulturer och de flesta yrken. A.M.O.R.C.s världsomspännande verksamhet är organiserad i fjorton Storloger. Storlogerna förmedlar Ordens undervisning på sjutton språk; danska, engelska, finska, franska, grekiska, holländska, italienska, japanska, norska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.

På många sätt representerar A.M.O.R.C.s verksamhet mänsklighetens högsta ideal: En värld där barn, kvinnor och män från alla nationer förenas i harmoni och fred genom tolerans, förståelse och sann kärlek till sin nästa.

Samtliga Storlogers valda ledare bildar tillsammans A.M.O.R.C.s internationella styrelse, Supreme Grand Lodge (Högsta Storlogen). Den har sitt säte i Kalifornien och representeras av varje Storloge världen över.

A.M.O.R.C. i Norden

A.M.O.R.C. kom till Norden med upprättandet av Den Danska Storlogen i Köpenhamn 1920. 1933 upprättades en Storloge i Malmö för Sverige och Finland. 1976 blev de två Storlogerna sammanslagna till Den Nordiska Storlogen. Efter att Storlogen hjälpt Finland att bli en självständig administration, ändrades namnet år 2001 till Skandinaviska Storlogen. Även om den är bland de mindre Storlogerna i världen, är den hittills den enda som täcker mer än ett språk med både dansk/norsk och svensk språklinje.

Sedan 1982 har Den Skandinaviska Storlogens administration funnits på Onsala-halvön, ca 35 km söder om Göteborg. Vi håller till på Rösan, en rosa- och vitkalkad tvåvåningsbyggnad med historiska rötter i 1600-talet, omgiven av en vacker trädgård. Några stenkast därifrån ligger Gottskärs Kursgård som vi använder till våra sammankomster. Här möts tillresande medlemmar från hela Norden för att uppleva en givande och inspirerande gemenskap, och för att motta kunskap och lärdom utöver de privata hemstudierna.

Vårt mål är det samma som det alltid har varit; att sprida kunskap och upplysning bland människor, att bidra till att människors verksamhet är i harmoni med naturens lagar, att arbeta för kulturell och andlig utveckling och att förmedla insikt om hur viktig mystiken är för mänskligheten.

Ett nytt Rosenkorsmanifest

Den 4:e augusti 2001 lanserade Rosenkors-Orden A.M.O.R.C. ett nytt manifest, Positio Fraternitatis Rosae Crucis. Manifestet tar upp Ordens tankar om utmaningar världen ställs inför idag. Läs mera. Du behöver Acrobat Reader för att läsa detta.

En vägvisare till Västs esoteriska traditionEn vägvisare

Önskar du ytterligare information om Ordens historia, rekommenderar vi häftet "En vägvisare till Västs esoteriska tradition".